Partnerite tegevusjuhend

Partnerite tegevusjuhend on suuniste kogum, milles kirjeldatakse eetika- ja õigusnorme, mida Akciju sabiedriba ELKO Grupa ja tema tütarettevõtjad (edaspidi: ELKO kontsern või ELKO) ootavad oma äripartneritelt. Juhendi eesmärk on edendada ausat ja eetilist käitumist ning tagada vastavus kõigile seadustele, eeskirjadele ja määrustele, mida töötavade, inimõiguste, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastaste meetmete valdkonnas kohaldatakse.

Siinse partnerite tegevusjuhendi kohaselt peavad kõik ELKO kontserniga seotud isikud järgima tegevusjuhendis kehtestatud norme.

Üldtingimused

Partnerite tegevusjuhend kehtib kõigi ELKO kontserni tarnijate, turustajate, hulgi- ja edasimüüjate, müügiagentide ning muude äripartnerite kohta.

Kui te sellele dokumendile alla kirjutate, kinnitate, et ELKO kontserni koostööpartnerina:
 • töötate partnerite tegevusjuhendis kehtestatud nõuete kohaselt;
 • nõustute teavitama oma töötajaid, agente, esindajaid ja alltöövõtjaid või muid kaasatud kolmandaid isikuid eespool nimetatud partnerite tegevusjuhendi normidest ning tegema kõik endast oleneva, et need isikud ja pooled järgivad ja täidavad neid norme;
 • lubate ELKO kontsernil või sõltumatul audiitoril kontrollida partnerite tegevusjuhendi järgimist, rakendades asjakohaseid meetmeid, nagu audit, hindamine, kontroll, uurimine ja/või läbivaatamine, kooskõlas ELKO kontserni ja teie kui koostööpartneri lepinguga, kui on põhjust arvata, et partnerite tegevusjuhendit on rikutud. ELKO kontsern teavitab eelnevalt kirjalikult selliste meetmete võtmisest, välja arvatud juhul, kui tegemist on otsese ohuga, ja rakendab neid meetmeid viisil, mis ei mõjuta teie tavapärast äritegevust. Selliste üritustega seotud kulud tuleb kanda nii ELKO kontsernil kui ka teil kui koostööpartneril.
Partnerina tunnistate, et partnerite tegevusjuhendi järgimine on ELKO kontsernile kriitilise tähtsusega. Selle järgimata jätmist loetakse raskeks rikkumiseks, mille tõttu võib ELKO kontsern kontrollida, kas te endiselt sobite koostööpartneriks kogu ELKO kontserni tasandil.

ELKO kontsern on ise pühendunud vastutustundlikule äritegevusele ja ootab seda ka oma koostööpartneritelt ning järgib mitut rahvusvahelist deklaratsiooni, konventsiooni ja suunist inimõiguste, tööõiguste ja -tingimuste, keskkonnaalase vastutuse ja korruptsioonivastase võitluse kohta. Need hõlmavad järgmist:
 • ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon;
 • Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioonid;
 • OECD suunised hargmaistele ettevõtetele;
 • ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted;
 • Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni üleilmse kokkuleppe põhimõtted;
 • laste õiguste ja ettevõtluspõhimõtted.

Tööjõud

Kõigi töötajate inimõiguste tagamine.

Kooskõlas ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega kohustub partner austama oma äritegevuses inimõigusi. Kõiki töötajaid koheldakse lugupidavalt ja väärikalt ning neil on õigus põhilistele inimõigustele. Sellega seoses kehtib alljärgnev, kui kohaldatavatest riigisisestest õigusaktidest, millega võidakse kehtestada allpool toodust rangemad normid (sellisel juhul kohaldatakse neid norme), ei tulene teisiti.
VABA TÖÖJÕUD
Sunnitöö, võlaorjus või orjatöö, mittevabatahtlik või ekspluateeriv vanglatöö, orjandus või inimkaubandus ei ole lubatud.

LAPSTÖÖJÕU KASUTAMINE
Meie ettevõttesisesed põhimõtted ja töötavad on täielikult kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliste tööõigusaktidega, mille kohaselt on lapstööjõu ja sunniviisilise töö kasutamine rangelt keelatud.

PÕHITINGIMUSED
Tööaeg
Tööaeg ei tohi ületada kohalikus õiguses sätestatud maksimummäära. Kogu ületunnitöö peab olema vabatahtlik.

Palgad ja hüved
Seaduse kohaselt (miinimumpalk, ületunnitöö, seadusega nõutavad hüved). Alltöövõtt kooskõlas seadusega.
Tagage kõigile töötajatele äraelamist võimaldav töötasu, mis on piisav, et rahuldada nende põhivajadused ja tagada mõningane vaba raha, ning vajaduse korral arvestage palka kollektiivlepingutes sätestatud kriteeriumide kohaselt.

Diskrimineerimise keeld
Nii töölevõtu kui ka igapäevaste tööolukordade jaoks tuleb kehtestada ranged diskrimineerimist keelavad põhimõtted. Kõiki tuleks kohelda võrdselt olenemata rassist, soost, soolisest enesemääratlusest, seksuaalsest sättumusest, rahvuslikust päritolust, emakeelest, usutunnistusest, vanusest, puudest, perekonnaseisust, kodakondsusest, geneetilisest teabest, rasedusest või muust seadusega kaitstud omadusest.

Ühinemisvabadus
Tunnustage töötajate õigust vabalt moodustada ametiühinguid või sarnaseid töötajate esindusorganisatsioone ning nendega ühineda või mitte ühineda ja pidada kollektiivläbirääkimisi.

Töötajaid ei tohi karistada, taga kiusata, diskrimineerida ega ahistada, kui nad astuvad ametiühingusse või tegutsevad töötajate esindajana.

Tagage tõhus ja konfidentsiaalne kaebuste esitamise mehhanism, mis hõlbustab juhtkonna ja töötajate vahel avatud suhtlust ning millega käsitletakse probleeme varakult, avatult ja teadlikult, ning julgustage töötajaid kasutama kaebuste esitamise mehhanisme, kartmata karistust või kättemaksu.

Tervishoid ja ohutus

Kooskõlas rahvusvaheliste töötervishoiu ja -ohutuse standarditega kohustub partner tagama oma töötajatele, külastajatele, töövõtjatele ning kõigile tema nimel töötavatele alltöövõtjatele ohutu ja tervisliku töökoha ning seda säilitama. Sellega seoses kehtib alljärgnev, kui kohaldatavatest riigisisestest õigusaktidest, millega võidakse kehtestada allpool toodust rangemad normid (sellisel juhul kohaldatakse neid norme), ei tulene teisiti.

TÖÖOHUTUS
Tervishoiu ja ohutusega seotud ohud
Tegelege töökohal esinevate ohtude ja riskidega, rakendades piisavaid ja asjakohaseid kontrollimeetmeid, nagu isikukaitsevahendid ning ennetus- ja kaitsevahendid.

Tagage, et töötajatel, külastajatel, töövõtjatel ja partneri nimel töötavatel alltöövõtjatel on tasuta juurdepääs nendele ohutusmeetmetele ning neid on nende kasutamiseks piisavalt koolitatud.

Hädaolukorra koolitus ja teadlikkus
Peate olema suuteline tuvastama võimalikke hädaolukordi ning neile reageerima, võttes asjakohaseid ja sobivaid meetmeid.

Koolitage regulaarselt töötajaid seoses hädaolukorraks valmistumise ja reageerimisvõimega.

Töökoha tingimused
Kooskõlas rahvusvaheliste töötervishoiu ja -ohutuse standarditega kohustub partner tagama oma töötajatele, külastajatele, töövõtjatele ning kõigile tema nimel töötavatele alltöövõtjatele ohutu ja tervisliku töökoha ning seda säilitama.

Keskkond

LOAD JA ARUANDLUS
Kõik nõutavad keskkonnaload (nt heidete seire), kinnitused ja registreeringud tuleb hankida, säilitada ja hoida ajakohasena ning nende tegevus- ja aruandlusnõudeid tuleb järgida.

OHTLIKUD AINED
Kemikaalid, jäätmed ja muud inimestele või keskkonnale ohtlikud materjalid tuleb tuvastada ja märgistada ning neid tuleb hallata, et tagada nende ohutu käitlemine, liikumine, ladustamine, kasutamine, ringlussevõtt või taaskasutamine ja kõrvaldamine.

JÄÄTMEKÄITLUS
Osalejad rakendavad süstemaatilist lähenemisviisi tahkete (mitteohtlike) jäätmete kindlakstegemisele, käitlemisele, vähendamisele ja vastutustundlikule kõrvaldamisele või ringlussevõtule.

MINERAALIDE VASTUTUSTUNDLIK HANKIMINE
Partnerid võtavad vastu põhimõtted ning rakendavad hoolsusmeetmeid seoses nende valmistatavates toodetes sisalduva tantaali, tina, volframi ja kulla päritolu ja järelevalveahelaga, tagamaks mõistlikult, et need on hangitud kooskõlas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevate suuniste või samaväärse ja tunnustatud hoolsuskohustuse raamistikuga.

Eetika

INTELLEKTUAALOMAND
Intellektuaalomandi õigusi tuleb austada; tehnoloogiat ja oskusteavet tuleb edasi anda viisil, millega kaitstakse intellektuaalomandi õigusi, ning klientide ja tarnijate teavet peab kaitsma.

PRIVAATSUS
Osalejad kohustuvad kaitsma kõigi koostööpartnerite, sealhulgas tarnijate, klientide, tarbijate ja töötajate privaatsusega seotud mõistlikke ootusi. Osalejad peavad järgima isikuandmete kogumisel, säilitamisel, töötlemisel, edastamisel ja jagamisel privaatsust ja infoturvet käsitlevaid seadusi ning regulatiivnõudeid.

ÕIGLASED TAVAD
Pühenduge õiglastele tegutsemistavadele, muu hulgas järgige õiglase äri, reklaami ja konkurentsi norme.

ALTKÄEMAKSU JA KORRUPTSIOONI TÕKESTAMINE
Mis tahes liiki väljapressimine ja altkäemaksud, sealhulgas ebasobivate maksetega seotud pakkumised ELKO kontserni heaks tööd tegevatele isikutele või nende poolt, ei ole lubatud. ELKO kontsern eeldab, et partnerid järgivad kõrgeimaid moraalse ja eetilise käitumise norme, austavad kohalikke seadusi ega osale mis tahes kujul korruptsioonis, sealhulgas väljapressimistes, pettustes ega altkäemaksude andmises või võtmises.

Käesolev dokument kehtib alates 14. novembrist 2023.
 1. Meist
 2. Partnerite tegevusjuhend